رویدادهای تندیس تجارت آرمان

درباره تندیس تجارت آرمان

و از مجموعـه بازرگانـی ربیعـی بـا هـدف و شـعار عرضه ۱۳۸۲ شـرکت تندیـس تجـارت آرمـان در سـال  Stainمصالـح نویـن در صنعـت سـاختمان، شـکل گرفت. این شـرکت اولیـن عرضه کننده شیشـه های دکوراتیـو    در ایـران مـی باشـد.Art Glass  و  Galss در دنیا ، این ALUMINIUM COMPOSITE PANEL (ACPهمزمـان بـا معرفـی ورق آلومینیـوم کامپوزیـت پنـل(  بـوده و همچنین ALUBONDبا برند ۱۳۸۲شـرکت از زمـره پیشـگامان معرفی این سیسـتم نما در ایران از سـال  اسـپانیا و عرضـه سیسـتم نمـای مدرن Ceramica Mayorموفـق بـه اخـذ نمایندگـی از شـرکت ۱۳۹۰در سـال تراکوتا پانـل گردید. اقدام ۱۳۹۰ ، شـرکت تندیس تجـارت آرمان در سـال ALUBONDبـا توجـه بـه عرضه محصـولات تقلبی با برند ادامه مطلب …

تماس با تندیس تجارت آرمان

دفترمرکزی: تهران، خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از شهید بهشتی انتـهــای کــوچــه پردیـس ،پـــلاک ۱ ، ســاختمـان تندیـس طبقه سوم واحد ۱۱ و ۱۲

تلفن:۸ ۸۸۱۰۵۸۹۵

a.r@tta.co.ir

با ما در ارتباط باشید

۰ + ۸ = ?