نمایندگی مشهد: آقای صفائیان

نمایندگی اصفهان : آقای فتاحی

نمایندگی البرز (ورق آلومینیوم کامپوزیت) : آقای مرادی

نمایندگی البرز (ورق آلومینیوم کامپوزیت) : آقای کر

نمایندگی البرز ( چوب ترمو وود و ورق آلومینیوم کامپوزیت) : خانم فرجی

نمایندگی تبریز (ورق آلومینیوم کامپوزیت) : آقای لک

نمایندگی تبریز (چوب ترمو وود) : آقای رحیمی

نمایندگی گیلان : آقای کیا

نمایندگی کرمان (چوب ترمو وود) : آقای قاضی زاده

نمایندگی قم (چوب ترمو وود) : آقای افشین

نمایندگی قم (ورق آلومینیوم کامپوزیت) : آقای نجاتی

نمایندگی مازندران (ورق آلومینیوم کامپوزیت): آقایان پورشکری

نمایندگی مازندران (چوب ترمو وود) : آقای مهدی زاده

نمایندگی یزد (چوب ترمو وود) : خانم زارع

نمایندگی یزد (ورق آلومینیوم کامپوزیت) : آقای عبدی

نمایندگی سبزوار : آقای استیری

نمایندگی همدان : آقای عابدی

نمایندگی ارومیه : آقای خاک خواهی

نمایندگی شیراز : آقای محمودی

نمایندگی قزوین : آقای یزدیها

نمایندگی اراک : آقای پارسا

نمایندگی اردبیل : آقای الماسی