• کامپوزیت پنل های آلمینیومی

    Glaxybond

فرآیند تولید

نماهای آلومینیومی GalexyBond

مقدمه ای بر فرآیند تولید

فرآینــد تولید ورق آلومینیوم کامپوزیت Galaxybond باند توســط مدرن ترین ماشین آلات سفارشی جهت تطبیق با نیازهای فنی بازار ایران انجام می گردد.  مجهز به غلطکهای تمام ACP Line در خطوط تولید جدید Galaxybond از استیل در فرآیند لمینیت در پشت و روی ورق استفاده میشود که منجر به کاهش دمای تولید و درنتیجه کیفیت و عمر بالاتر رنگ می گردد. بدلیـل مرکـب بـودن ورق آلومینیـوم کامپوزیـت از دو متریـال پلـی اتیلـن و آلومینیوم و اهمیت پیوسـتگی و چسـبندگی این دو متریال در کیفیت و پایداری محصول، دقیـق تریـن کنترلهـای کیفی در چند مرحله حیـن تولید و پس از تولیـد در فرآیند  انجـام مـی پذیـرد. کـه در ذیل بـه اختصار به اهـم فعالیتهـای تولیدی این ACP محصـول جهـت ارتقـای دانـش همـکاران و کارفرمایـان گرامی مـی پردازیم.

واحــد اکستــروژن

در این قسمت گرانول پلی اتیلن و رنگدانه که شامل درصدهای متفاوتی از گریدهای مختلف پلی اتیلن می باشد وارد ورودی واحد اکسترودر شده و پس از افزایش حرارت در زون های حرارتی بصورت مذاب از خروجی این واحد وارد غلطکهای تسطیح و همزمان الحاق به Adhesive Film می گردد.

Adhesive Film

Adhesive Film یکی از عناصر کلیدی عملیات لمینیت ACP و عامل چسبندگی و یکپارچگی پلی اتیلن و ورق آلومینیوم پشت و رو میباشد. در خطوط تولید جدید Galaxybond پلی اتیلن ازخروجی اکسترودر بالفاصله به همراه Adhesive Film وارد غلطکهای تسطیح می گردد. مزیت ماشین االت جدید در مقایسه با انواع قدیمی ) که در آن پلی اتیلن پس از تسطیح و سپس طی مسافت در دو مرحله به Adhesive Film ملحق می گردید( به شرح ذیل می باشد.

۱: فرم هاللی پلی اتیلن جمع شده در پشت غلطکها که با حمایت دو الیه Adhesive Film تشکیل میگردد باعث خروج حباب ها به سمت طرفین و از بین بردن آن میشود و در نتیجه ورق پلی اتیلن عاری از هر گونه حباب و دارای باالترین چسبندگی با Adhesive Film میشود.

۲: تسطیح همزمان پلی اتیلن و الحاق Adhesive Film باعث جلوگیری از ورود گرد و غبار و یا حشرات ما بین آنها و عدم ایجاد نقاط با چسبندگی ضعیف می گردد.

واحــد آی آر

در واحد IR که در نسل جدید خطوط تولید این شرکت تعبیه گردیده است، عملیات حرارتی بر روی ورق پلی اتیلن و Adhesive Film جهت آمادگی ورود به قسمت لمینیت و دستیابی به حداکثر چسبندگی انجام می گیرد.

واحــد لمیـنیــت

در ایـن واحـد عملیـات لمینیت کویـل آلومینیـوم و صفحه پلی اتیلـن به کمک Adhesive Film میانی آغاز شـده و پس از عبور از چهار ایسـتگاه غلطک های تمام اسـتیل بـاال و پایین تثبیـت می گردد. در این واحد مســووالن کنترل خط با پایش دقیق حرارت و فشار غلطک های استیل و با اخذ میزان چسبندگی از واحد کنترل کیفی مستقر در خط تولید ، تنظیمات به منظور رســیدن به حداکثر چســبندگی با کمترین حرارت ممکن غلطکها را اعمال می نمایند. بدلیل حساسیت بسیار باالی کنترل کیفی در این بخش ، کنترل کیفی بصورت مستمر و در چندین مرحله حین و پس از تولید اعمال می گردد که در فصل بعد به اختصار بیان خواهد شد.

واحــد کـولـینــگ

خط تولید جدید Galaxy Bond اولین خط تولید در ایران با بهره گیری از سیستم Cooling پیوسته و تحت کنترل میباشد. این واحد Cooling با طول مناسب و چندین واحد کاهنده حرارت که دور فن هر یک از آنها توسط سیستم مرکزی کنترل و در طول این واحد به تدریج با دور فن بیشتر باعث کاهش حرارت تدریجی میگردد، کاهش دمای سطح ACP تولیدی جهت نصب پروتکتیو فیلم بدون ایجاد تنش و خیز و موج روی ورق را تضمین مینماید.

پروتکتیو و برش

پس از خروج ورق از واحد cooling و رسیدن ورق به دمای مناسب پروتکتیو فیلم بر روی ورق الصاق و سپس کناره های ورق توسط توسط دیسک ها جهت رسیدن به عرض ۱۲۵۰ میلیمتر ورق برش میخورد. پس از این قســمت ورق وارد دســتگاه گیوتین گردیده و برش طولی ورق جهت رسیدن به سایز طولی ۳۲۰۰ میلیمتر ) یا سایز مورد درخواست مشتری( انجام میگیرد. تنظیم دقیق ابزارهای برشــی عرضی و طولی ورق جهت تولید ورق کامال گونیا و با حداقل خطا بســیار حائز اهمیت بوده و محصول خروجی در حین تولید توسط واحد کنترل کیفی بصورت مستمر اندازه گیری میشود.

واحد کنترل کیفیت

در تولید گالاکســی باند کیفیــت مهمترین و بالاترین ارزش اســت و بدین منظــور کنترل کیفی فرآیندیســت که قبل از پروســه تولید شــروع  و آمیخته با فرآینــد تولید و همچنین پس از تولید امتداد میابد. شرکت تندیس تجارت آرمان با افتخار و اطمینان اعام می نماید که دقیق ترین و عالی ترین سیستم مدیریت کیفی را در تولید  اعمال می نماید زیرا تعهد موثر این شرکت نسبت به  ACP محصول عرضه شده نیازمند یک ساختار کنترل کیفی مطمئن جهت تداوم تضمین کیفیت به مشتریان است.

کنترل کیفی مواد اولیه

پلی اتیلن پلی اتیلن هســته اصلی ورق کامپوزیت اســت و باید کیفیت مناســب به منظور برخورداری از پایداری و مقاومت مناسب، تامین چســبندگی مناســب با کویل آلومینیوم، انعطاف جهت نورد و خمــکاری ورق درکامپوزیت تولیدی،مســطح بودن و نداشتن اعوجاج در شیت تولیدی،  را دارا باشد. از ترکیب سه گرید مختلف ACPپلی اتیلن مصرفی در صنعت (  تشکیل می شود.master batchاز پلی اتیلن و رنگدانه ( رنگدانـه بـه پلـی اتیلـن بـه منظـور جذب حـرارت بیشـتر در واحـد IR اضافـه می شـود.

ترکیب پلی اتیلن مصرفی

این گرید پلی اتیلن که عدد ۲۰۰ در آن نشان گر درجه MFR 2 میباشد حدود ۷۰درصد از میزان پلی اتیلن مصرفی را تشکیل می دهد.

ورق آلومینیوم کامپوزیت با پوشش اسپکترا

ورق آلومینیوم کامپوزیت با پوشش خش دارد

ورق آلومینیوم کامپوزیت با پوشش FEVE

ورق آلومینیوم کامپوزیت با پوشش PVDF

گواهی های کیفیت

پروژه ها